Algemene voorwaarden Oostergym

arrow-down

Artikel 1: definities 

 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

  • OosterGym: een van de navolgende vennootschappen die via haar vestigingen gelegenheid bieden om gebruik te maken van faciliteiten in verschillende sportcentra. 

 

    • OosterGym B.V., gevestigd te Amsterdam, aldaar kantoorhoudende aan de Kruislaan 222 B (1098 SL), KvK-nummer 69178828 en BTW nummer NL857769923B01

 

  • Het Lid: rechtspersonen, personenassociaties en natuurlijke personen die een overeenkomst met OosterGym hebben gesloten om gebruik te maken of te laten maken van de faciliteiten in een van de sportcentra van OosterGym, dan wel natuurlijke personen die op basis van een hiervoor genoemde overeenkomst gebruik maken van de faciliteiten in een van de sportcentra van OosterGym.  

 

  • Lidmaatschapsovereenkomst en Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen OosterGym en het Lid waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd over de wijze waarop het Lid gebruik kan maken van de faciliteiten in de verschillende sportcentra van OosterGym.  

 

Artikel 2: toepasselijkheid  

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op (de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van) elke Lidmaatschapsovereenkomst.  

 

Artikel 3: Lid worden/inschrijven 

   

3.1 Lid worden bij OosterGym kan door inschrijving op de volgende wijze:  

 

a. door het verzenden van een volledig ingevulde digitale inschrijving via de website van OosterGym (www.oostergym.nl). 

 

 

3.2 Door de inschrijving door het Lid als bedoeld in artikel 3.1 en het ophalen van de OosterGym sleutel met behulp van een legitimatiebewijs waaruit blijkt dat de inschrijving door of ten behoeve van het Lid is geschied, komt de 

Lidmaatschapsovereenkomst tot stand.  

 

 

3.3 Jongeren onder de 12 kunnen geen Lid worden. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar kunnen zich uitsluitend inschrijven voor een lidmaatschap, waarbij geldt dat zij voor de inschrijving toestemming dienen te hebben van hun ouder(s)/verzorger(s).  Deze toestemming dient te blijken uit een schriftelijk stuk dat getoond wordt of ondertekend wordt bij het ophalen van de OosterGym sleutel.   

Jongeren tussen de 12 en 16 jaar krijgen uitsluitend toegang tot de OosterGym vestiging onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend Lid van 16 jaar of ouder.  

 

3.4 Bij inschrijving via de website heeft het Lid het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap oftewel de Lidmaatschapsovereenkomst te herroepen/ontbinden. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, dient het Lid OosterGym via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte te stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen. Het Lid kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor ontbinding/herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Het Lid kan het modelformulier voor ontbinding/herroeping elektronisch invullen en opsturen via www.oostergym.nl. In dat geval zal OosterGym het Lid onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen naar het e-mailadres dat is aangegeven door het Lid om te gelden als adres voor de toezending van de ontvangstbevestiging van de herroeping.  

Als de 14e dag in het weekend of op een nationaal erkende feestdag valt, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is OosterGym gerechtigd om de administratiekosten en de pro rata kosten, bestaande uit het lidmaatschapsgeld voor de dagen vanaf de inschrijving tot de herroeping, in rekening te brengen.  

 

3.5 Als het maximum aantal leden is bereikt, kan het lidmaatschap worden geweigerd dan wel binnen zeven dagen na inschrijving worden opgezegd en kan de betreffende persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst. Of het maximaal aantal leden is bereikt, is ter eenzijdige beoordeling van OosterGym. 

 

3.6 Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid en gegevens die het Lid heeft doorgegeven bij de inschrijving, waaronder adres- of bankgegevens, dienen direct per email aan OosterGym (naar info@oostergym.nl) te worden doorgegeven. Indien het Lid dergelijke wijzigingen niet tijdig doorgeeft aan OosterGym en OosterGym kosten dient te maken om de nieuwe gegevens te achterhalen, heeft OosterGym het recht deze kosten in rekening te brengen aan het Lid.  

 

Artikel 4: OosterGym sleutel en toegang  

 

4.1 Het Lid is verplicht bij het aangaan van het lidmaatschap een OosterGym sleutel (OosterGym TGS-key) aan te schaffen. De OosterGym sleutel kost eenmalig € 30,–. Hierbij geldt dat geen sprake is van borg.  

 

4.2 De OosterGym sleutel blijft te allen tijde eigendom van het Lid dat de OosterGym sleutel bij het aangaan van het lidmaatschap heeft gekocht. De OosterGym sleutel is niet overdraagbaar. 

 

4.3 Het Lid blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik en/of misbruik van de OosterGym sleutel. 

 

4.4 Bij verlies of diefstal of anderszins zoek raken van de OosterGym sleutel dient het Lid dit direct te melden aan OosterGym, waarna de OosterGym sleutel geblokkeerd wordt voor toegang tot de OosterGym vestiging. De betalingsverplichting van het Lid van de lidmaatschapsgelden blijft onverminderd van kracht. 

 

4.5 Na verlies of diefstal kan een OosterGym sleutel op verzoek van het Lid vervangen worden. Ongeacht de reden voor het zoek raken van de OosterGym sleutel, wordt hiervoor via SEPA automatische incasso of eventueel via pinbetaling op de club, een vervangingsbijdrage in rekening gebracht. 

 

4.6 Uitsluitend op vertoon van een geldige OosterGym sleutel krijgt een Lid toegang tot de OosterGym vestiging bij welke het Lid een abonnement heeft afgesloten. 

 Het Lid moet zich bij kunnen legitimeren en OosterGym is gerechtigd om het Lid om zijn/haar legitimatie te vragen.  

 

4.7 OosterGym kan te allen tijde de toegang van een Lid weigeren of ontzeggen indien zijn/haar gedrag daartoe aanleiding geeft.  

 

Artikel 5: Openingstijden 

 

5.1  OosterGym bepaalt per OosterGym vestiging de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst. De openingstijden per OosterGym vestiging zijn vermeld op www.oostergym.nl. 

 

5.2 OosterGym is gerechtigd om een OosterGym vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. 

 

5.3 OosterGym is gerechtigd de openingstijden van (onderdelen van) een OosterGym vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen. 

 

5.4 OosterGym is gerechtigd de in de Overeenkomst vermelde OosterGym vestiging voor reparatie- en onderhoudswerk (gedeeltelijk) te sluiten. Het Lid krijgt gedurende deze periode toegang tot de andere OosterGym vestigingen. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden. 

 

Artikel 5: vorm en duur lidmaatschap, lidmaatschapsgeld en betaling 

 

5.1 Een Overeenkomst met OosterGym wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven en overeengekomen bij de inschrijving.  

De overeenkomst wordt, naar keuze van het Lid en afhankelijk van de mogelijkheden per vestiging, aangegaan voor drie, twaalf, of vierentwintig maanden.  

Als het Lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk één maand voor de einddatum van de initiële contractduur opzegt conform het bepaalde in artikel 6, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur.  

  

5.2 Als Ingangsdatum van de Lidmaatschapsovereenkomst geldt de eerste dag van de eerstvolgende maand na de datum van inschrijving.  

 

5.3 Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de Ingangsdatum (oftewel een eerdere ingangsdatum wordt ingevuld bij de inschrijving dan de Ingangsdatum), zodat het Lid een aantal dagen eerder dan de Ingangsdatum gebruik kan maken van de faciliteiten van OosterGym, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen. 

 

5.4 Het verschuldigde lidmaatschapsgeld is afhankelijk van de gekozen vorm en duur van de Overeenkomst en wordt aangegeven en overeengekomen bij de inschrijving.  Het Lid is lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf de ingangsdatum die wordt ingevuld bij de inschrijving en dient tenzij anders is overeengekomen verplicht via de SEPA automatische incasso te geschieden.  

 

5.5 OosterGym behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen conform de voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld. 

Inschrijfgeld dient opnieuw te worden voldaan indien een Lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw Lid wenst te worden. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.  

 

5.6 Het lidmaatschapsgeld voor het gekozen lidmaatschap dient in één keer vooruit te worden betaald, of dient bij vooruitbetaling in maandelijkse termijnen worden voldaan. Indien geen keuze is gemaakt, is sprake van vooruitbetaling in maandelijkse termijnen.  

 

5.7 Bij niet tijdige ontvangst door OosterGym van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het Lid, ook na in gebreke te zijn gesteld (waarbij een termijn van veertien dagen wordt gegeven om het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen, onder vermelding van het uitblijven van de gevolgen), alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht.  

OosterGym is vanaf dat moment ook gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten, ineens te voldoen. 

 

5.8 De OosterGym sleutel van een Lid wordt geblokkeerd indien en voor zolang door het Lid niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen wordt voldaan.  

 

5.9 OosterGym heeft het recht haar tarieven voor de lopende overeenkomsten jaarlijks te indexeren per 1 januari met maximaal 5%. Deze indexering kan gebaseerd worden op  het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op basis van prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging dan wel op andere gronden.  

OosterGym kan indien het Lid een natuurlijk persoon is uitsluitend gebruik maken van deze bevoegdheid indien drie maanden zijn verlopen vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst.  

 

5.10 Indien het Lid geen gebruik maakt van de Overeenkomst, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats. 

 

 

Artikel 6: Groepslessen  

 

6.1 OosterGym heeft het recht per OosterGym vestiging de groepslesfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) groepsles(rooster), het aanpassen van het aantal uren en de tijden waarop een groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een groepsles of het annuleren van een of meerdere groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld en voortijdige beëindiging van de Overeenkomst. Het actuele groepslesaanbod is te vinden op www.oostergym.nl.  

 

6.2 De groepslessen kennen een beperkt aantal deelnemers per groepsles. Indien het maximaal aantal deelnemers voor een groepsles is bereikt, worden geen deelnemers meer tot de groepsles toegelaten. Hierbij geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dit ter beoordeling van degene die de groepsles geeft.  

 

Artikel 7: Beëindigen lidmaatschap 

 

7.1 De Overeenkomst kan door het Lid en door OosterGym uiterlijk één maand voor de einddatum van de initiële contractduur worden opgezegd.  

 

7.2 Als het Lid de Overeenkomst niet uiterlijk één maand voor de einddatum van de initiële contractduur opzegt, wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde duur met dien verstande dat het Lid en OosterGym gerechtigd zijn de Overeenkomst voor onbepaalde duur met inachtneming van een opzegtermijn van één maand vanaf de dag van opzegging te beëindigen. (Als voorbeeld: indien het lidmaatschap wordt opgezegd op 10 juli, is de einddatum van de overeenkomst 10 augustus).  

 

7.3 Opzegging van de Overeenkomst door het Lid dient te geschieden per e-mail (naar info@oostergym.nl) of bij de receptie van de betreffende OosterGym vestiging door invulling van een formulier. Het is niet mogelijk om telefonisch op te zeggen.  

Bij opzegging moeten de volgende gegevens vermeld worden: volledige naam, geboortedatum, adresgegevens en om welke OosterGym vestiging het gaat.  

 

7.4 Indien de Overeenkomst die is verlengd voor onbepaalde duur door het Lid wordt opgezegd, zal OosterGym het eventueel door het Lid teveel vooruitbetaalde bedrag retourneren. Hierbij wordt het verschuldigde tarief voor de periode in de betreffende betaalperiode tot aan de beëindiging opnieuw berekend naar het bedrag dat voor die periode verschuldigd zou zijn bij termijnbetaling en komt het financiële voordeel van de jaarbetalingen te vervallen. Het teveel betaalde bedrag wordt geretourneerd. 

7.5 Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.  

 

7.6 Indien het Lid verhuist, en daardoor in een gemeente gaat wonen waarin zich geen OosterGym -locatie bevindt, is het Lid bevoegd om de Overeenkomst tussentijds te beëindigen vanaf het moment van verhuizing, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand vanaf de dag van opzegging. Hierbij is het Lid verplicht een officieel document te overhandigen waaruit blijkt dat het Lid is ingeschreven in een gemeente waarin zich geen OosterGym -locatie bevindt.  

Indien het Lid gaat verhuizen naar een gemeente waarin zich wel een OosterGym -locatie bevindt, kan het Lid het lidmaatschap laten omzetten naar de betreffende andere vestiging van OosterGym.  

 

7.7 Indien het Lid, naar de beoordeling van OosterGym, aantoonbaar maakt dat het Lid op basis van medische redenen (te weten een aantoonbare ziekte of blessure) gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de Overeenkomst, dan wordt de initiële contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht, met een maximum van drie maanden.  

 

7.8 Indien het Lid, naar de beoordeling van OosterGym, aantoonbaar maakt dat op basis van medische redenen (te weten een aantoonbare ziekte of blessure) blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, is het Lid bevoegd om tussentijds de Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand vanaf de kennisgeving.  

 

7.9 Het is voor het Lid mogelijk om de Overeenkomst af te kopen. Hierbij berekent OosterGym het verschil tussen het lidmaatschapsgeld van het gekozen abonnement en het lidmaatschapsgeld van het kortst lopende abonnement en wordt dit vermenigvuldigd met het aantal afgenomen maanden. Ook hierbij is sprake van één maand opzegtermijn. Indien het Lid van deze optie gebruik wil maken, ontvangt het Lid een factuur voor deze afkoopsom. Dit bedrag dient binnen veertien dagen na factuurdatum te worden overgemaakt. 

 

7.10 OosterGym is bevoegd bij wanprestatie of bij schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door OosterGym, het Lid de toegang tot een OosterGym vestiging te ontzeggen en de Overeenkomst (per direct) te beëindigen. 

 

7.11 Indien het Lid niet voldoet aan zijn/haar betalingsverplichtingen en een betalingsachterstand laat ontstaan, kan OosterGym de Overeenkomst met directe ingang beëindigen. Dit onverminderd het recht van OosterGym om de vordering die op dat moment openstaat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren. 

 

7.12 Indien OosterGym zijn onderneming beëindigt, dan wel geen gebruik meer kan maken van de bedrijfsruimte waar het betreffende sportcentrum in gevestigd is (om welke reden dan ook) dan is tussentijdse opzegging door OosterGym mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De eventueel resterende abonnementsgelden worden in dat geval terugbetaald door OosterGym aan het Lid. 

 

 

 

 

Artikel 8: Risico en aansprakelijkheid 

 

8.1 Het beoefenen van sport brengt risico’s met zich mee. Het volgen van activiteiten en gebruikmaken van faciliteiten, die deel uitmaken van OosterGym, is geheel voor eigen risico van het Lid.  

 

8.2 Het Lid dient de aanwijzingen van OosterGym en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen op te volgen.  

 

8.3 Het Lid dient medische contra-indicaties voor het sporten bij OosterGym te melden bij OosterGym. Indien het Lid niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient het Lid dit aan OosterGym kenbaar te maken, zodat OosterGym uitleg kan geven aan het Lid. Het is het Lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten waar hij niet mee bekend is. Het Lid zal met enige regelmaat een sportkeuring verrichten om te controleren of het Lid fysieke beperkingen heeft die een risico kunnen vormen bij het gebruik maken van de faciliteiten van OosterGym. 

 

8.4 OosterGym en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid.  

 

8.5 Het Lid zal zowel OosterGym als haar medewerkers vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake. 

 

8.6 OosterGym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid. 

 

Artikel 9: Klachten 

 

9.1 In geval van klachten met betrekking tot OosterGym dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de Clubmanager van de betreffende OosterGym locatie.  

 

Artikel 10: Persoonsgegevens 

 

10.1 OosterGym verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

10.2 Door het sluiten van de Overeenkomst met OosterGym geeft het Lid uitdrukkelijk toestemming aan OosterGym om haar persoonsgegevens te verwerken voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening door OosterGym, een en ander conform het privacy statement van OosterGym, welke op verzoek wordt verstrekt en welke is opgenomen op www.oostergym.nl. 

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen 

 

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met 

OosterGym aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 

11.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid enOosterGym, dan wel nadere overeenkomsten, zullen worden beslecht door bevoegde rechter in het arrondissement waar de betreffende LifeCity/OosterGym vestiging is gevestigd  

 

Artikel 12: Overige bepalingen 

 

12.1 Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze algemene voorwaarden en de huisregels van OosterGym te accepteren en hiernaar te handelen. 

 

12.2 Deze algemene voorwaarden en de huisregels van OosterGym zijn terug te vinden op www.oostergym.nl en op te vragen bij de balie van een OosterGym vestiging. 

 

12.3 Deze algemene voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen OosterGym en het Lid. 

 

12.4 Door inschrijving bevestigt het Lid kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en de huisregels van OosterGym.  

 

12.5 In geval van speciale acties kan OosterGym aanvullende actievoorwaarden van toepassing verklaren. 

 

12.6 OosterGym is gerechtigd de op de Overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden te wijzigen. OosterGym zal het Lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist in welk geval deze termijn wordt toegepast. Indien het Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, dan kan het Lid zijn/haar lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Opzegging dient te geschieden conform artikel 7.3 voor de ingangsdatum van de wijzigingen.